Opptakskriterium

Skriv litt om deg sjølv.
Manger folkehøgskule med grønt nordlys

Opptakskriterium

Skriv litt om deg sjølv

Opptakskriterium

Opptak skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Opptaket startar 1. februar og skjer fortløpande fram til skulestart. Vi er er ein open skule, utan karakterar, pensum eller eksamen. Tidlegare karakterar tel ikkje ved opptak, opptakskriteria ser du under.

  • Aldersgrense 18 år – du må fylla 18 år innan 31.12 i skuleåret. Det er mogleg å søkja om unntak frå aldersgrensa.
  • Vi må ha ei formålstenleg fordeling av instrument på dei ulike linjene.
  • Vurdering av fråvær frå tidlegare skulegang.
  • Motivasjon for det faglege og sosiale tilbodet på skulen. Derfor er det viktig at du skriv litt om deg sjølv i søknaden og kvifor du har lyst til å gå på Manger folkehøgskule.
  • Vi prøver å ha ei jamn fordeling av jenter og gutar på dei ulike linjene.

Views: 491