Opplevingar, meistring og musikk!

Musikk-, bu- og fritidslinja er spesielt for deg som treng tilrettelagt og tilpassa opplæring. Bli sjølvstendig, møt nye vener og finn dine kreative krefter!

Opplevingar, meistring og musikk!

Musikk-, bu- og fritidslinja er spesielt for deg som treng tilrettelagt og tilpassa opplæring. Bli sjølvstendig, møt nye vener og finn dine kreative krefter!

Musikk, bu og fritid

Deltaking på denne linja krev økonomisk støtte frå heimkommunen din og/eller frå Nav.

Bli sjølvstendig

Med linja Musikk, bu og fritid ynskjer me å gje eit folkehøgskuletilbod til unge med ulike spesielle behov. Folkehøgskule er på mange måtar noko anna enn ordinær skule, og vil kunne vera eit godt tilbod til dei som ikkje meistrar såkalla vanleg skulegong.

Å bu eit år på folkehøgskule inneber å veksa som eit sjølvstendig menneske, utvikla sine sosiale sider og læra fag på ein friare måte enn det ein tradisjonell skule kan. Me har som mål å vera ein kulturverkstad der ungdom kan utvikla sunne haldningar i eit miljø der det faglege og sosiale vert integrert, slik at kreative krefter kan veksa fram.

Oppleving av meistring

Me ynskjer å tilby alle ei mogelegheit til å gjennomføra eit annleis år, og trur at læringsmetodar som kombinerer teori og praksis er gode for menneske som har ulike utfordringar. Gjennom faga me presenterer skal dei unge verta betre i stand til å klara seg sjølve i forhold til daglegdagse aktivitetar, ha utvikla god sosial kompetanse og utvikla nye ferdigheiter innanfor musikkfaget.

Gjennom denne danningsprosessen håpar me at dei unge vert betre rusta til å takla eiga framtid. Det viktigaste er likevel, anten det gjeld fagaktivitetar eller fritidsinteresser, at me gjev eleven ei oppleving av meistring.

Meir info
Fag i faget

Praktisk opplæring i å ta vare på seg sjølv i eigen bustad (ADL):

 • Hygiene
 • Husstell
 • Planlegging og gjennomføring av innkjøp
 • Mat og helse
 • Økonomi

Sosial trening:

 • Kommunikasjon
 • Identitet og fellesskap
 • Følelser
 • Sinnemeistring og emosjonsregulering
 • Vennskap
 • Nettvett
 • Teatersport

Musikk:

 • Samspel/band
 • Individuelle timer på instrument
 • Instrumentopplæring
 • Musikkproduksjon i Logic
 • Rytme
 • Høyrelære
 • Lytting
 • Låtskriving
Studietur

London er ein spanande storby med mangfaldig kultur, men som ikkje ligg altfor langt unna det trygge og kjende. Her vil det være fine utfordringar både for dei som har reist mykje og dei som har reist lite. Våre tilsette er godt kjende med byen og kan tilby kunnskap og tryggleik.

Hovudmåla med turen er at elevane skal kjenne glede over det sosiale samværet, kunne førebu og gjennomføra ei lengre reise og oppleve andre kulturar knytt opp mot ulike tema i linjefaga; matopplevingar, handel, konsertar, musikalar og kjende attraksjonar.

Våre tidlegare turar har mellom anna inkludert:

 • Tower of London
 • Buckingham Palace
 • Westminster-palasset
 • Madame Tussauds
 • Notting Hill og Portobello Road
 • London Eye
 • Jamie Oliver restaurant og andre kjende restaurantar.
 • Musikalane Thriller, Les Misérables, STOMP

For skuleåret 22/23 er reisemål framleis usikkert, men me vil oppdatere denne sida så fort det er bestemt. Skulen må til ein kvar tid rette seg etter reiseråda til FHI og UD. 

Hits: 208